• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

รวมแบบฟอร์ม สำหรับ Download


* แบบฟอร์ม ใช้สำหรับ
Download Registration of Divorce Form แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนหย่า
Download Registration of Marriage Form แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนสมรส
Download Visa Application Form B แบบฟอร์มขอวีซ่า ฟอร์ม B
Download E-Passport Form แบบแจ้งความประสงค์ขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Download Application for Legalisation คำร้องนิติกรณ์
Download Medical Certificate Form for Retirement Visa Medical Certificate Form for Retirement Visa
Download Visa on Arrival Form To be lodged upon entering Thailand. VOA not available for all countries.
Download Retirement Visa Application (O-A) แบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับผู้เกษียณอายุ
Download Visa Application Form A แบบฟอร์มขอวีซ่า ฟอร์ม A
Download Thai ID Card แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics